Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-07-31   Muziejaus jubiliejus – su Vaižganto krašto talentais
 
 

Saulėtą liepos 28-osios vidurdienį atgijo, žmonių klegesio prisipildė  Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus Kunigiškių kaime (Anykščių r.). Tiek vietiniai gyventojai, tiek iš įvairių šalies kampelių suvažiavę kraštiečiai, Vaižganto idėjų puoselėtojai ir jo kūrybos gerbėjai, susirinkę paminėjo muziejaus veiklos 25-metį. Kartu buvo proga pažymėti ir dar vieną jubiliejų – tradicinio  Svėdasų krašto talentų sambūrio "Ieškokime deimančiukų savyje ir šalia savęs" 5-ąsias metines.

Kunigiškiai, liepos 28-oji. Koncertuoja "deimančiukai"...

Kol renginio organizatoriai ruošėsi muziejaus jubiliejaus minėjimui, pasitiko svečius, rodė atnaujintas ekspozicijas, naujas parodas, talentingi Svėdasų krašto žmonės dėliojo savo dailius rankdarbius: mezginius, audinius, austas tautines juostas, siuvinėtus piešinius, tapybos kūrinius, menines fotografijas, įvairius suvenyrus.

Šalia muziejaus eksponatų labai tiko Irinos Gudelienės, Almos Kuolienės, Dovilės Buzėnaitės, Onutės Jėckienės, Vitalijos Matiukienės, Dalios Paulavičienės, Birutės Giedraitienės, Aldonos Baltuškienės, Reginos Balčiūnienės, Aušros Petniūnaitės, Algimanto Barono, Dalios Dagienės ir kitų Svėdasų krašto deimančiukų darbai. Prie jų derėjo nuostabūs metalo dirbiniai, kuriuos į renginį Kunigiškiuose atsivežė meninės kalvystės puoselėtojas Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys Bronius Budreika – dažnas Svėdasų krašto talentų sambūrio dalyvis.

O svėdasiškė Lietuvos nusipelniusi ekonomistė Danutė Kindurytė-Peželienė, važiuodama į Kunigiškius, atvežė talentų darbų parodai ir savo šviesios atminties tėvelio prieškario laikais  dailiai išsiuvinėtą, margais raštais išpuoštą kilimą.

Senovinio mokyklinio varpelio garsai pakvietė visus svečius susirinkti  erdviame senosios mokyklos kieme. Renginio vedėja Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus renginių organizatorė Aldona Bagdonienė pažymėjo, kad to mokyklinio varpelio skambėjimas yra labai simboliškas:  tas pats varpelis, pagamintas daugiau kaip prieš pusantro šimto metų,ištisus dešimtmečius kvietė į mokyklą šimtus vaikų iš Kunigiškių, Vaitkūnų, Malaišių, Gykių, Juodonių, Miškinių, Kalniečių ir kitų vietovių.

Kunigiškių pradžios mokykla į gyvenimo kelią palydėjo daugybę žmonių, kurie vėliau garsino gimtąjį kraštą savo pasiekimais kūryboje, moksle, visuomeninėje veikloje. Tai ir lietuvių literatūros klasikas kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, žymi išeivijos rašytoja Alė Rūta (Elena Nakaitė-Arbienė), dailininkas Kajetonas Sklėrius, Lietuvos kariuomenės karininkas Alfonsas Sklėrius, mokslininkai Povilas Sklėrius, Feliksas Staniulis, Gvidas Kazlauskas, miškininkas Algirdas Matulionis, architektas Bronius Kazlauskas ir kiti.

Žurnalistas, 20 metų šį muziejų prižiūrintis Vytautas Bagdonas prisiminė kolūkinius metus, kai istorijos paminklas – buvusios mokyklos pastatas – stovėjo tuščias, apleistas, nykstantis, o veiklūs kraštiečiai spaudoje ir įvairių valdininkų kabinetuose įrodinėjo būtinybę šią mokyklą išsaugoti ateities kartoms.

Visų bendros pastangos tuomet buvo ne veltui. 1986-aisiais tuometinis "Lenino keliu" kolūkis savo lėšomis pradėjo restauruoti buvusią Kunigiškių pradžios mokyklą, o dar po metų atgimusiame pastate pradėjo veikti muziejus. Tylos minute buvo pagerbtas Amžinybėn išėjusių žmonių, daug prisidėjusių prie muziejaus steigimo ir puoselėjimo, atminimas. Grupei nuoširdžiausių muziejaus pagalbininkų, rėmėjų ir talkininkų buvo įteiktos prisiminimo dovanos – knygos bei muziejaus leidiniai.

Mintimis apie svėdasiškių muziejaus reikšmę krašto kultūroje, čia vykdomas edukacines programas, ateities perspektyvas, organizuojamus renginius dalijosi svečiai, kartu sveikindami ir linkėdami. Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Šimėnas padovanojo muziejui vertingų knygų.

Anykščių rajono mero patarėjas Virgilijus Aloyzas Milaknis taip pat atskubėjo į Kunigiškius su dovanomis. Jis, įteikdamas rajono mero Sigučio Obelevičiaus dovaną – menišką iš medžio išdrožtą angelą, išsakė linkėjimus, kad muziejų globotų angelai. Mero patarėjas taip pat atvežė ir perskaitė anykštėnų muziejininkų paruoštą originalią dovaną –labai gražiai surašytą Antano Baranausko klėtelės sveikinimą senajai Kunigiškių mokyklai.

"Būk pasveikinta, senoji Kunigiškių mokykla, prieš ketvirtį amžiaus muziejumi atgimusi ir savo garbingą praeitį sauganti, mokinių ainiams ją liudijanti... Būkime dviese – tvirtos ne sienų medžiu, o savo atminimi ir liudijimais. Išlikime stiprios žmonėmis, prie mūsų prisilietusiais ir mus savo dvasios stiprumu pripildžiusiais. Skelbkime tiesą apie tai, kad visais laikais žmogus galingas buvo tik savo protėvius atmindamas ir juos gerbdamas, jų pėdsakais garbingai sekdamas...", – bylojo labai išraiškingas, tiesiog širdį paliečiantis anykštėnų muziejininkų sveikinimas, kurį visiems renginio dalyviams perskaitė mero patarėjas V. A. Milaknis.

Jis, beje, atvežė Kunigiškių muziejui ir daugiau dovanų, tarp kurių buvo ir labai praktiška – puodelių bei lėkštučių rinkiniai, kuriuos perdavė Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro pirmininkė Elvyra Lasskaja.
 
Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis ir šios draugijos valdybos narys Ramutis Oleka ne tiktai išsakė gražius žodžius bei nuoširdžius palinkėjimus, bet ir įteikė kauniečio tautodailininko Leono Juozonio išskobtą ąžuole Tumų sodybos Malaišių kaime maketą.

Dovana Vytautui Bagdonui.

Iš Svėdasų krašto kilęs mokslininkas ir literatas Vaižganto mažosios premijos "Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui" laureatas doc. dr. Juozas Lapienis ir Vilniuje gyvenantis iš Troškūnų krašto kilęs žinomas šalyje gamtininkas bei miškininkas Antanas Stackevičius išsakė ne vien savo mintis, bet perskaitė ir laikraščio "Tėviškės gamta" vyriausiojo redaktoriaus Juozo Stasino linkėjimus: "Tikiu, kad mūsų visų vaižgantiečių siekiai – skleisti iškilių asmenybių Vaižganto ir jo pasekėjo šviesios atminties monsinjoro Kazimiero Vasiliausko dvasingumą, meilės savo kraštui, jo istorijai, etnokultūrai, paveldui, gamtai idėjas – yra tikri, paremti giliu įsitikinimu, kad šiame globalizacijos laikmetyje niekas kitas neapgins mūsų Tėvynės, niekas kitas neišsaugos praeities kartų kultūrinių vertybių, o tuo labiau dvasingo žmogaus, kaip mes patys...".

Aktoriaus F. Jakšio sveikinimas.Jubiliejinio muziejaus gimtadienio proga prasmingus sveikinimo ir linkėjimų žodžius išsakė mokslininkas bibliografas, Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės narys Vytautas Rimša, Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas, buvęs Kunigiškių pradžios mokyklos moksleivis kraštietis mokslininkas dr. Gvidas Kazlauskas, Svėdasų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Violeta Gliaudelienė, dviejų kaimyninių seniūnijų – Svėdasų ir Rokiškio rajono Kamajų – seniūnai Valentinas Neniškis ir Vytautas Vilys bei kiti renginio dalyviai.

Žinomas teatro, kino ir televizijos aktorius, Respublikos nusipelnęs artistas Ferdinandas Jakšys, atlikęs pasveikinimo ir prisiminimo dovanos įteikimo "ritualą", išraiškingai perskaitė šiek tiek Vaižganto kūrybos.

O Svėdasų krašto talentai – deimančiukai tą pačią dieną minėję savo sambūrio penkmetį, visus pradžiugino įspūdingu koncertu. Muziejaus kiemelyje grojo ir dainavo bardas bei dainų kūrėjas Algimantas Baronas,  Rožė ir Vilius Lapieniai, Onutė Jėckienė, Simona Bagdonaitė, Sandra Skukauskaitė, Renata Buzėnaitė, grojo jaunoji akordeonistė Erika Žilytė.

Dainuoja šeimyninis duetas – svėdasiškiai kultūros darbuotojai Rožė ir Vilius Lapieniai.

Muzikinį kūrinį dovanoja Onutė Jėckienė ir Simona Bagdonaitė.Oficialiosios dalies pabaigoje visi svečiai ir renginio dalyviai sudainavo tradicinį "Deimančiukų himną", kurį sukūrė dainų kūrėja ir atlikėja Onutė Jėckienė.

Muziejaus kiemelyje dar ilgokai netilo šurmulys, nes niekas neskubėjo namo. Visi dar ilgokai pasišnekučiavo, pabendravo prie kavos, gaiviųjų gėrimų puodelių, ragavo kaimiškas vaišes, saldumynus, vaisius, kuriuos parūpino rėmėjai bei vaišingi renginio dalyviai. Buvo sudainuota dar ne viena bendra daina. Pakako laiko dar apžiūrėti ir muziejaus ekspozicijas, parodas, pasigerėti svėdasiškių talentų rankdarbiais.

Išsiskirstyta tariant ne "Viso gero", bet "Iki pasimatymo" – jau rugsėjo 22-ąją Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose vyks tradicinis respublikinis renginys – "Vaižgantinės".

Prasmingos dvigubos jubiliejinės šventės Kunigiškiuose organizatoriai nuoširdžiai dėkoja rėmėjams: Anykščių rajono savivaldybei, Anykščių kredito unijai, Tautos fondui, Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriui, kavinei "Pas Gedą", privatiems asmenims, taip pat informaciniams rėmėjams: laikraščiams "Anykšta", "Utenis", "Utenos apskrities žinios", "Tėviškės gamta", žurnalams "Aukštaitiškas formatas" ir "Pasaulio anykštėnas".

Vytautas BAGDONAS

Simonos Bagdonaitės ir Vytauto Bagdono nuotraukos

 
 
    Atgal...