Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-10-10   Sudarytas Vaižganto giminės genealoginis medis
 
 

Kaune gyvenančiam lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo kanauninko dr. Juozo Tumo-Vaižganto giminaičiui Valentinui Piesliakui prireikė kone septynerių metų, kol buvo sudarytas išsamus ir informatyvus Vaižganto giminės genealoginis medis.

Valentinas Piesliakas (g. 1942 m.) – Vaižganto vyriausiosios sesers Marijonos Tumaitės-Nakutienės (1850-1918) ir jos sutuoktinio Kazimiero Nakučio (1836-1907) proanūkis, Marijonos ir Kazimiero Nakučių sūnaus Antano Nakučio (1878-1962) ir Julijos Gečiūnaitės-Nakutienės (1889-1968) anūkas, jų dukters Bronės Nakutytės-Piesliakienės (1926-2002) ir Adomo Piesliako (1914-1992) sūnus.

Jis daug laiko paskyrė, ieškodamas duomenų archyvuose, bažnytinėse knygose, senos spaudos puslapiuose, muziejuose, bendraudamas su kitais giminėmis, kol po trupinėlį, po kruopelytę buvo sudėliotos visos net šešių kartų Vaižganto giminių šakos ir atšakos, užimančios plakatą primenančio popieriaus lapą.

Vaižganto giminės genealoginis medis

Duomenis apie visą plačią giminę Valentinas pradėjo rinkti 2005 metais, kai jo anūkė Monika Piesliakaitė (g. 1995 m.) mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijos penktoje klasėje. Kartą mokytoja kreipėsi į mokinius su prašymu sudaryti savo prosenelių giminės sąrašą. Monika paprašė senelio Valentino pagalbos. Prosenelių giminės sąrašą, reikalingą gimnazijai, sudaryti nebuvo sunku.

Tačiau V. Piesliakas tuomet ir panoro toliau gilintis į savo giminės istoriją, pasiryžo parengti genealoginį medį. Taip ir prasidėjo duomenų paieškos, jų rinkimas, kaupimas. Pirmiausia dėmesys krypo į prosenelės Marijonos Tumaitės-Nakutienės šaką – buvo surinkti duomenys apie 73 jos asmenis. Vėliau duomenys buvo kaupiami apie visą Tumų giminę. Todėl dabar genealoginiame medyje galima suskaičiuoti net 323 asmenis.

Unikalaus genealoginio medžio sudarytojas už paramą, suteiktas žinias dėkojo būriui žmonių, o ypač Irenai Nakutytei-Bartusevičienei, Vytautui Nakučiui, Almai Rimkutei-Panavienei, Irenai Rimkutei-Noreikienei, Danutei Mėginaitei-Urnevičienei, Kaziui ir Lilijanai Tumaitei Bagdonavičiams, Vytautui Lesauskui, Petrui Klimui, Daliai Gofmanaitei-Tumienei, Klemenso Kisielio dukroms, o taip pat Kaune veikiančio Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjui Alfui Pakėnui bei man, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus vedėjui.

Vaižganto giminės genealoginis medis pradedamas rašytojo senelių iš tėvo pusės Mato Tumo ir Magdalenos Čečytės-Tumienės bei iš motinos pusės Kazimiero Baltuškos ir Onos Tamošiūnaitės-Baltuškienės pavardėmis.

Lentelės viršuje – seniausioji Tumų ir Baltuškų karta.

Trūkstant tikslesnių duomenų apie gimimo ir mirties metus, nurodomos tik šių žmonių pavardės. Toliau seka duomenys apie Anuprą Tumą (1818-1902) ir Barborą Baltuškaitę-Tumienę (1824-1889) bei penketą jų vaikų: Marijoną Tumaitę-Nakutienę (1850-1918), Joną Tumą (1856-1922), Oną Tumaitę-Indrelienę (1861-apie 1916), Severiją Tumaitę-Mėginienę (1863-1910) ir  jaunėlį sūnų Juozą Tumą, kuris vėliau buvo gerai visiems žinomas slapyvardžiu Vaižgantas (1869-1933).

Juozas Tumas-Vaižgantas – niekur nenusidriekianti giminės šaka.

Savaime suprantama, Vaižgantas kaip katalikų kunigas, šeimos negalėjo kurti, tad ir palikuonių neturėjo. Tuo tarpu jo brolio ir seserų šeimose augo po nemenką pulkelį vaikų. Jonas Tumas ir Karolina Matuliauskaitė-

Tumienė išaugino septynetą vaikų: Adomą, Liudvisę, Onutę, Domicėlę, Andrių, Stasį ir Praną. Marijonos Tumaitės-Nakutienės ir Kazimiero Nakučio šeimai irgi Dievulis nepagailėjo palikuonių, čia išaugo taip pat septynetas vaikų: Kotryna, Anelė, Antanas, Veronika, Marijona, Juozas ir Jurgis. Severijos Tumaitės-Mėginienės ir Liudo Mėginio šeimoje jų augo ketvertas: Kazys, Bronislava, Barbora ir Juozas. Tuo tarpu Ona Tumaitė-Indrelienė ir Tadas Indrelė išaugino du sūnus Antaną ir Juozą bei dukrą, kurios vardas kol kas dar nežinomas.

Genealoginiame medyje labai aiškiai rodyklėmis nurodyti visi giminystės ryšiai, prie moterų pavardžių įrašytos ir jų mergautinės pavardės, prie pavardžių nurodytos ir žmonių gimimo bei mirties datos. Kai kurių asmenų gimimo ir mirties datų dar trūksta, nes kol kas genealoginio medžio sudarytojui tų duomenų niekur nepavyko užtikti.

Todėl šio milžiniško darbo autorius Valentinas Piesliakas prašo visuomenės pagalbos patikslinti jo jau užfiksuotus faktus, įrašyti kol kas nežinomus duomenis.

Vaižganto giminės genealoginį medį V. Piesliakas dovanojo Kauno Vaižganto memorialiniam butui-muziejui bei Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejui, tad visus papildymus, pataisymus giminystės schemose be jokio vargo bus galima padaryti, apsilankius  tuose muziejuose.

Visuomenei šis Vaižganto giminės genealoginis medis buvo pristatytas per tradicines "Vaižgantines" Svėdasų seniūnijos Malaišių kaime – Juozo Tumo-Vaižganto tėviškėje šių metų rugsėjo 22-ąją. Ši kauniečio V. Piesliako dovana tuomet kabojo ant senosios Malaišių klėties sienos greta eksponuojamų fotoparodų, vėliau buvo perkelta nuolatiniam  saugojimui į Kunigiškių kaime veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų.

Jau rugsėjo pabaigoje ties viena pavarde teko įrašyti naują mirties datą. "Vaižgantinių" išvakarėse rugsėjo 21 d. Kunigiškių kaime mirė ten gyvenęs Ipolitas Nakutis (1929-2012) – Vaižganto vyriausiosios sesers Marijonos  Tumaitės-Nakutienės (1850-1918 ) ir Kazimiero Nakučio (1836-1907) anūkas, Juozo Nakučio (1886-1959) ir Marcelės Martinėlytės-Nakutienės (1900- 1982) sūnus.

Ipolitas Nakutis giminės medyje buvo įrašytas, kol dar buvo gyvas.

Genealoginiame medyje palikta nemažai vietos ir septintajai kartai. Kol kas visos eilutės tame skyriuje dar tuščios. Bet ateis laikas ir joms užpildyti...

Prognozuoju, kad kai kuriems tautiečiams toks tikslus Vaižganto giminės genealoginis medis gali būti ir nemalonus akibrokštas.

Mat yra žmonių, kurie įvairiuose kultūriniuose renginiuose, sambūriuose, susitikimuose, privačiuose pokalbiuose prisistato kaip Vaižganto giminaičiai. Tiesa, tą savo giminystę jie apibūdina labai miglotai ir aptakiai.

Dabar, kai skelbiama tiksli šios giminės asmenų kilmė, labai greit gali paaiškėti, kas yra kas, kas teisėtai didžiuojasi esąs paties Vaižganto giminaitis, o kas – paprasčiausias apsišaukėlis, bandantis prisidengti didžiojo klasiko vardu...

Vytautas BAGDONAS

 
 
    Atgal...