Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2013-07-29   Iš anykštėnų tapatybės šulinio versmės
 
 

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko Antano TYLOS pranešimas Pasaulio anykštėnų VII suvažiavime 2013 m. liepos 27 d. Anykščių kultūros centre

Gerbiami anykštėnai, Pasaulio anykštėnų VII suvažiavimo dalyviai, sveikinu visus, susirinkusius į šį suvažiavimą su optimistišku obalsiu "Buvom, esam, būsma!"

Susirinkome visi, kurie išsaugojo anykštėnų bendrystės tapatybę, visi, kuriuos mobilizavo Anykščių krašte paskelbti Pasaulio anykštėnų metai.

Grupė Pasaulio anykštėnų VII suvažiavimo dalyvių, pasodinusių atminimo ąžuoliuką miesto parke. Centre – prof. Antanas Tyla.

Praėjusiame suvažiavime buvo nubrėžtos trys Bendrijos veiklos kryptys dėl visuomenės solidarumo: "Anykštėnai – anykštėnams", "Anykštėnai – Anykščiams" ir "Anykštėnai  – Lietuvai ir pasauliui". Vadovaujantis šiomis kryptimis ir vyko Bendrijos valdybos ir Anykščių kolegijos bei anykštėnų bendrijų Vilniuje, Kaune, Panevėžyje gyvenimas.

Pirmiausia norėčiau apibūdinti Anykštėnų tapatybės bruožus.

Apie Anykštėnų tapatybę. Ji siejama su skambiu Anykščių vardu. Jau 21 metai, kai mes, toliau gyvenantys, savo asmeninio gyvenimo erdvėje turime dar vienus namus – Pasaulio anykštėnų bendriją.

Per tiek metų sustiprėjo ir išaugo Anykštėnų tapatybės turinys. Tai ne vien Gimtinės ar Tėviškės tapatybė. Ji turbūt stipriausia. Bet šalia Gimtinės mes kiekvienas nešiojamės anykštėnų šimtmečiais kurtas unikalias vertybes. Tos vertybės – tai ypač ryškios protėvių Laisvės kovos dėl Lietuvos valstybės ir jas menantys paminklai bei gyva jaunimo refleksija – sąjūdis "Trakinių partizanai". Tos vertybės – tai anykštėnų Antano Baranausko, Jono Biliūno, Antano Vienuolio, Bronės Buivydaitės literatūrinis klasika virtęs paveldas ir jo tradicinis gyvybingumas, jo suvešėjimas Rimanto Vanago, Mildos ir Vygando Račkaičių, Emilijos Vitkūnaitės, Povilo Kulvinsko kūrybos sode, taip pat kitų mūzų palaiminti žymūs meno, dailės, muzikos, mokslo talentai, sportininkai.

Mus sieja gamtos paveldas, supintas su Voruta, su Puntuke iškaltu didvyrių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno atminimu. Mes išmokome tapatintis su anykštėnų buities, namų aplinkos estetiniu tvarkymu, su spalvingais gyvaisiais kilimais parke ties Laisvės paminklu. Mes tapatinamės su Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus plačiašake veikla, Sakralinio meno centro, Angelų muziejaus ir Pasaulio anykštėnų kūrybos centro raiška, su Anykščių kultūros centro gyvybingumu, pirmaisiais prof. Algirdo ir Aldonos Avižienių namų visuomeniniais žingsniais, tapatinamės su veržlia Anykščių jaunyste – Antano Vienuolio ir Jono Biliūno gimnazijų, Antano Baranausko vidurinės mokyklos, Muzikos, Kūrybos ir dailės mokyklų mokytojų ir mokinių pasiekimais, Šv. Mato bažnyčios dvasingumu, jos istorine giluma, jos varpų didingu ir linksmu gaudesiu. Anykščiai garsėja pramogų įrenginiais, Karazijos vynu. A. Vienuolio gimnazijos didžiausia Lietuvos Trispalvė pažadino Lietuvos jaunimo meilę Tėvynei, kiekvienam anykštėnui suteikia patriotinio gaivumo. Mes kiekvienas jautriai pergyvename Anykščių savivaldybės raišką ir ją sutinkančius iššūkius. Mus visus sutelkia Anykščių miesto kasmetinės šventės.

Taigi yra nepaprastai turtingas mūsų solidarumo ir anykštėno tapatybės turinys. Jis ir jungia mus visus ir telkia Bendrijos įstatuose nubrėžtiems kilniems tikslams siekti: kurti laisvą ir dvasingą Anykščių krašto ir po pasaulį pasklidusių anykštėnų bendriją, savo sutelktą`veiklą grindžiančią dora ir teisingumu, meile ir pareiga savo gimtinei ir tuo pačiu savo valstybei Lietuvai.

Pasaulio Anykštėnų Bendrijos organizacinė struktūra. Bendrijos centras, žinoma, yra Anykščiai. Bendrijos veiklai vadovavo valdyba ir Anykščių kolegija. Per tuos trejus metus įvyko organizacinių pokyčių: pasikeitė Bendrijos atsakingoji sekretorė, Jolanta Zabulytė tęsia darbą Kaune, o dabar sekretore dirba Judita Skačkauskienė. Bendrija nuolatos bendravo su Anykščių rajono savivaldybe, meru Sigučiu Obelevičium, buvo pasirašyta Bendrijos ir Savivaldybės sutartis dėl bendrų uždavinių ir jų realizavimo.

Bendrijai daug gyvybingumo suteikia savarankiški Vilniaus anykštėnų sambūris, vadovaujamas energingosios Ritos Virbalienės, jos pagalbininkų Reginos Smetonaitės, Kęstučio Tubio ir kt. Senokai veikia Panevėžio anykštėnų klubas (vadovas Algirdas Blažys). Labai ryški ir vis garsiau girdisi ir juntama Kauno anykštėnų draugijos veikla pačiame Kaune ir Anykščių krašte (vadovas Arūnas Strumskis).

PAB padalinių veikla. Anykštėnų tarpusavio bendrumui ir tapatybei puoselėti Valdyba ir Kolegija kelis kartus svarstė bendravimo su kultūros įstaigomis reikalus, susikūrusių naujų darinių santykius su Bendrija, aptarė einamuosius reikalus, bendravo su Anykščių rajono savivaldybe. Bendrija sudarė bendradarbiavimo sutartį su naujai susikūrusiu Anykščių menų centru (vadovas Tomas Tuskenis). Į Koplyčią persikėlė ir Bendrijos centras (atsakingoji sekretorė Judita Skačkauskienė). Daug gražios organizacinės iniciatyvos parodė Valdybos narės Bronė Lukaitienė ir Rita Babelienė.

Neseniai Bendrijos narys prof. Algirdas Avižienis perdavė Bendrijai dalį savo namo Vilniaus gatvėje. Į jį persikelia visas Bendrijos sekretoriatas. Čia bus galima eksponuoti Pasaulio anykštėnų gyvenimo ir veiklos ekspozicijas, akivaizdžiai pajusti mūsų geografinę sklaidą ir bendrumą. Visų suvažiavimo dalyvių vardu dėkoju prof. Algirdui Avižieniui ir jo sesei Aldonai už brangią dovaną.

Anykštėnų tapatybės plėtotei svarbūs skatintojai yra Valdybos nario A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratoriaus Tautvydo Kontrimavičiaus prieš 7 metus sukurta ir vadovaujama interneto svetainė www.anykstenai.lt. Joje informuojama apie svarbiausius Anykščių krašto ir anykštėnų veiklos įvykius. Svetainėje yra du svarbūs žinynai: Anykščių krašto asmenų ir vietovardžių. Tai pagrindas Anykščių krašto enciklopedijai. Be to, svetainė palaiko ryšius su keliais šimtais internetinės bendruomenės narių. Visi dėmesingai naudojames T. Kontrimavičiaus redaguojamu mūsų tapatybės šuliniu – kas pusmetį išeinančiu almanachu "Pasaulio anykštėnas". Apie jo turinį ir anykštėnų gyvenimo išplėtotą informaciją reikėtų atskiro pranešimo, čia dėl laiko apsiribosiu tik ties konstatavimu.

Per pustrečių metų buvo išleisti 5 almanacho numeriai, iš viso 600 puslapių. Leidinyje bendradarbiavo: rašė, fotografavo, piešė, rengė archyvinę medžiagą – 95 asmenys, Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai. Tai iš tikrųjų anykštėnus ne tik vienijantis, bet ir gilinantis tapatybę leidinys. Rengiamas ir šį rudenį išeis 6-asis almanacho numeris – paskutinis iš sumanyto leidinių ciklo. Reikėtų, kad ir toliau būtų tęsiama jo leidyba, nes tai šalia svetainės mus čia ir po pasaulį išsisklaidžiusius surišantis magnetas.

Valdyba mano, kad kitos kadencijos Bendrijos valdyba ir Kolegija turėtų plėtoti ir stiprinti Anykštėnų tapatybės bruožus, Lietuvos Anykštėno – lietuvio, vertinančio Lietuvos valstybės Laisvę, kurios siekiamybę primena daugybė Anykščių krašto Laisvės kovų paminklų.

Artėja Nepriklausomybės paskelbimo Vasario 16-sios Akto 100-metis. Jam ruošiasi visa Lietuva. Todėl siūloma parengti du istorinius žinynus: "Anykščių krašto valdžia 1918–2018 m." "Anykštėnai – Lietuvos Nepriklausomybės gynėjai". Be to, siūloma kaupti anykštėnų geneologinės kilmės žinyną, pradėti šiuolaikinės emigracijos tyrimus (ji praktiškai tik prasidedantys).

Taip pat siūloma Pasaulio anykštėnų kūrybos centre Koplyčioje kaupti anykštėnų materialujį ir dvasinį paveldą (meno rinkiniai, privačios pomėgių kolekcijos, dokumentų archyvas ir biblioteka, informacija apie anykštėnų veiklą ir nuopelnus).

Reikalingas svetainės www.anykštenai.lt, veikiančios 8-uosius metus, atnaujinimas ir pertvarkymas, pritaikymas Anykščių krašto kultūros paveldo informacijai kaupti ir skelbti, vaizdo ir garso šaltiniams saugoti ir skelbti.

Didžiausias galvos skausmas išlieka naujųjų Anykščių krašto emigrantų registracija ir ryšių su jais nustatymas. Sieksime išsaugoti jų ryšį su Anykščių žeme, bendrauti ir išlikti. Tai abipusis siekis. Tai įprasmintų ir mūsų obalsį "Buvom, esam ir būsma!"

Dėkoju Bendrijos valdybos ir Anykščių kolegijos nariams, sambūrių kituose miestuose vadovams bei nariams, Anykščių savivaldybei, rajono merui Sigučiui Obelevičiui už bendrą darbą. Linkiu naujai Bendrijos valdybai energingo ir kūrybingo darbo, telkiant anykštėnus prasmingiems Anykščiams, tautai, Lietuvos valstybei darbams. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse.

 
 
    Atgal...