Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2015-12-22   Pro memoria. Kunigas Petras Budriūnas
 
 

2015 m. gruodžio 18 d. Panevėžyje mirė kunigas kanauninkas jubiliatas, buvęs Anykščių parapijos 1969–1976 m. vikaras Petras BUDRIŪNAS (1935–1965–2015).

A+A Petras Budriūnas. Paskutinis vizitas Anykščiuose 2015-ųjų rugsėjį.Kun. Petras gimė 1935 m. sausio 23 d. Biržų rajone, Gulbinų kaime. Nuo 1943 iki 1956 m. lankė Gulbinų pradinę, Kirdonių septynmetę ir Pabiržės vidurinę mokyklas. Nuo 1956 iki 1959 m. privalomąją karinę tarnybą atliko sovietinėje kariuomenėje, Gurjevsko aviacijos mechanikų mokykloje įgijo lėktuvų mechaniko išsilavinimą. Grįžęs dirbo Kraštų plytų fabrike.

1960 metais įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, o 1965 m. balandžio 13 d. vysk. Petras Maželis suteikė kunigystės šventimus.

A+A Petras Budriūnas, Anykščių vikaras. Izidoriaus Girčio nuotrauka.Po šventimų kunigišką tarnystę pradėjo Rokiškyje, nuo 1969 m. vikaru tarnavo Anykščiuose iki 1976 m. aptarnaudamas ir Burbiškio parapiją. 1976 m. kun. P. Budriūnas buvo paskirtas klebonu į Papilio parapiją, iš kur nuo 1978 iki 1982 m. aptarnavo ir Kvetkus. 1982 m. paskirtas į Vabalninko ir Geidžiūnų parapijas po metų iškeltas į Krekenavos parapiją, kur klebono pareigas ėjo iki 2011 m. Keletą metų tuo pat metu aptarnavo Vadaktėlių parapiją, 9 metus buvo Panevėžio – Krekenavos dekanato dekanu. Vyskupo J. Preikšo 2001 m. birželio 12 d. paskirtas Panevėžio katedros kapitulos kanauninku. Nuo 2011 m. talkino Krekenavos parapijoje altarista, nuo 2014 m. rudens šią tarnystę atliko Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje.

Kan. Petras Budriūnas uoliai vykdė visas einamas pareigas, ištikimai tarnavo žmonėms ir Dievui, buvo pavyzdžiu kitiems dvasininkams.

Tesiilsi ramybėje!

Panevėžio vyskupijos kurija

Kunigas palaidotas Krekenavos bazilikos šventoriuje. Keturnedėlis – sausio 18 d. 12 val. Krekenavos bazilikoje.

 
 
    Atgal...