Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2009-08-21   Pro memoria. Inžinierius Algirdas Didžiulis
 
 

2009 m. rugpjūčio 16 d., eidamas 95-uosius metus, Cicero miestelyje (Ilinojaus valstija, JAV) mirė inžinierius ir visuomenininkas, rašytojos Liudvikos Didžiulienės-Žmonos anūkas Algirdas DIDŽIULIS (1915-2009).

JAV lietuvių laikraštis "DRAUGAS" praneša, kad Algirdas Didžiulis iškeliavo į amžinybę 2009 m. rugpjūčio 16 d., sulaukęs 94 metų.

Jis gimė 1915 m. liepos 31 d. Slovakijoje, gyveno Cicero miestelyje.

Nuliūdę liko: žmona Stanislava Urbanytė-Didžiulienė, sesuo dr. Irena Jurevičienė su dukromis Giedre Stukniene ir Rūta Marija Urbonavičiene Lietuvoje, pusbrolis Leonas Didžiulis su šeima Lietuvoje, dukterėčia ir krikšto dukra Liuda Fernandez su šeima Brazilijoje, sūnėnas Jurgis Mosinskis su šeima, dukterėčia Janina Skobeika su šeima, švogeris Pranas Urbanas ir žmona Raisa su vaikais Kristina ir Viktorija, brolienė Birutė Urbanienė ir jos vaikai Dana ir Kęstutis, krikšto sūnūs Petras Aglinskas ir Rimas Domanskis su šeima bei kiti giminės ir artimieji.

A. a.  Algirdas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 21 d. nuo 4 val. po pietų iki 9 val. vakaro Suburban Family Funeral Home, 5940 W. 35th Street, Cicero, IL (708-602-1116).

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 22 d. 8:30 val. ryto, Suburban Family Funeral Home laidojimo namuose, iš kur a. a. Algirdas bus palydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 1515 South 50th Ave., Cicero, IL, kurioje 9:15 val. ryto bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišių a. a. Algirdas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Laidotuvių direktorius David Gaidas (tel. 708-974-4410 www.palosgaidas.com)

 
 
    Atgal...