Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-11-05   Pro memoria. Mokslininkas gydytojas Juozas Meškauskas
 
 

Eidamas 105-uosius metus, 2010 m. spalio 21 d. Beverly Šores (Indianos valstija, JAV) į Amžinybę iškeliavo mokslininkas gydytojas Juozas MEŠKAUSKAS (1906-2010).

Atsisveikinimas su senoliu įvyko spalio 29 dieną laidojimo koplyčioj, o Šv. Mišios už jo sielą buvo spalio 30 dieną pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje Lemonte (Ilinojaus valstija, JAV).

Jo laidotuvės buvo privačios, nes jo palaikai buvo kremuoti spalio 30 d. Galvojama, kad jo pelenai kartu su anksčiau mirusios žmonos Jonės urna vėliau (data dar nenumatyta) bus nuvežti į Lietuvą ir čia palaidoti – tikriausiai dr. J. Meškausko gimtinėje.

J. Meškauskas, kuris liepos 21 d. dar spėjo atšvęsti savo 104-ąjį gimtadienį, yra gimęs 1906 metų vasarą Vajėšių kaime, Utenos apskrities Anykščių valsčiuje.

1927 m. baigęs Ukmergės gimnaziją, J. Meškauskas 1933 m. įgijo gydytojo diplomą Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. Pažymėtina, kad ten studijuodamas jis aktyviai dalyvavo studentų visuomeninėje veikloje. 1930 m. Juozas buvo VDU studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas, korporacijos "Gaja" pirmininkas.

1937 m. VDU apgynė daktaro disertaciją tema "Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų ankstyvas diagnozavimas ir gydymas". 1938 m. mokslo žinias gilino Vienoje (Austrija) ir Berlyne (Vokietija).

1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, iki 1945 m. J. Meškauskas buvo Kempfenhauseno ligoninės Vidaus ligų skyriaus vedėjas. Vėliau 4 metus (1945-1949 m.) buvo Augsburgo karo pabėgėlių ligoninės Vidaus skyriaus viršininkas.

1949-aisiais jis su šeima atvyko į JAV ir užsiėmė gydytojo praktika, dirbo Čikagos alkoholikų centre, daug rašė spaudoje, dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Jaunystėje Juozas mėgo sportuoti, grūdintis, žaidė futbolą bei kitus žaidimus. Tai jam padėjo išlikti sveikam ir judriam.

Su žmona Jone, kuri taip pat buvo gydytoja, užaugino du vaikus, kuriuos išmokslino. Dukra Marija gimė 1937 m. Ji parašė doktoratą iš biochemijos, o sūnus Jonas baigė technikos mokslus, irgi turėjo daktaro laipsnį šioje srityje. Mirusiojo žmona Jonė iškeliavo amžinybėn 1999-aisiais. Ji sirgo Alzheimerio liga.

J. Meškauskas ligomis nesiskundė ir 104-ąjį gimtadienį pasitiko būdamas geros nuotaikos, ką jautėme bendraudami su juo telefonu. Po jo mirties, kalbantis su mirusiojo kaimynu dr. Kaziu Ambrozaičiu, paaiškėjo, kad velionio gyvybė užgeso labai lėtai, be didesnių skausmų. Jis iki pat savo mirties turėjo gerą atmintį ir bendravo su atsisveikinti atėjusiais tautiečiais.

Beverli Šores apylinkės tautiečiai bei visi lietuviai, kurie šį lietuvį pažinojo, gedi jo pasitraukimo iš gyvųjų tarpo, nors jis pragyveno daugelį savo draugų bei pažįstamų. Jo mirtimi karo pabėgėlių lietuvių šeima sumažėjo dar vienu žymiu nuo rusų okupacijos pabėgusiu tautiečiu.

Edvardas Šulaitis, JAV

A † A Dr. JUOZAS MEŠKAUSKAS. Mirė 2010 m. spalio 21 d., sulaukęs 104 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Debeikių kaime. Ilgus metus gyveno Chicago, IL, vėliau persikėlė į Beverly Shores, IN. A. a. dr. Juozas Meškauskas nuo 1941 iki 1944 m. buvo VDU Medicinos fakulteto dekanas. 1949-1957 metais jis buvo Ateitininkų federacijos tarybos pirmininkas, taip pat Illinois lietuvių gydytojų draugijos pirmininkas, Katalikų Mokslų Akademijos narys, Amerikos Lietuvių Romos Katalikų federacijos pirmininkas ir veiklus veikėjas. Už krikščioniškos veiklos nuopelnus popiežius Jonas Paulius II apdovanojo dr. J. Meškauską Šv. Silvestro medaliu. Velionis buvo a. a. Jonės Meškauskienės vyras, a. a. Tauro ir a. a. Rimo Gaižučių senelis. Dideliame nuliūdime liko: duktė dr. Marija Meškauskas, sūnus dr. Jonas Meškauskas su žmona Martha; anūkė dr. Vida Gaižutytė-Simokaitienė su vyru Edvardu ir proanūkiu Matuku; liūdi proanūkis Tomas Cook, sesuo Bronė Steikūnienė ir kiti giminės Lietuvoje bei Amerikoje. Velionis bus pašarvotas penktadienį, spalio 29 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 30 d. 9:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. dr. Juozas bus palydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvių apeigos bus privačios. Vietoje gėlių prašome aukoti Ateitininkų šalpos ir Dainavos stovyklos fondams. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime. Laidot. direkt.: Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 (iš www.draugas.org.)

 
 
    Atgal...