Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau

 

 I. BENDROJI DALIS

1. Pasaulio anykštėnų bendrija (toliau – Bendrija) yra asociacija, telkianti visuose pasaulio kraštuose, Lietuvoje ir gimtinėje gyvenančius anykštėnus bendrai veiklai.

2. Bendrija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Asociacijų įstatymo, Civilinio kodekso bei kitų įstatymų, o savo veiklą grindžia šiais įstatais.

3. Bendrija artimai bendradarbiauja su Anykščių rajono savivaldybe ir kitomis rajono institucijomis, Lietuvos Respublikos valstybinėmis ir viešosiomis įstaigomis bei asociacijomis, pasaulio lietuvių bendruomenėmis ir privačiais asmenimis.

4. Bendrija yra pelno nesiekianti organizacija ir paramos gavėja. Visos bendrijos lėšos skiriamos tik jos įstatuose numatytai veiklai finansuoti ir plėtoti.

5. Bendrija yra juridinis asmuo, turi apskritą antspaudą su užrašu „Pasaulio anykštėnų bendrija“, sąskaitas bankuose.

6. Bendrija gali turėti savo vėliavą, emblemą, ženklelį ir kitą su jos veikla susijusią atributiką.

7. Bendrijos teisinė forma – Asociacija.

8. Bendrijos buveinė - J. Biliūno g. 23, Anykščiuose.

II. BENDRIJOS TIKSLAI

9. Suburti laisvą ir dvasingą Anykščių krašto žmonių ir po pasaulį pasklidusių anykštėnų Bendriją, savo veiklą grindžiančią dora ir teisingumu, meile ir pareiga savo gimtinei, atvirą Lietuvai ir pasauliui.

10. Siekti Anykštijos ir nuo jos nutolusių anykštėnų bendros, įvairiapusiškos ir sutelktos veiklos savo krašto ir Lietuvos labui.

11. Sudaryti galimybes pasaulio anykštėnams savo dvasia, idėjomis ir kūrybine energija sugrįžti į gimtinę, prisiliesti prie šios žemės aplinkos, istorijos, kultūros, kalbos, gamtos, papročių ir tradicijų, gyvensenos ir laikmečio darbų.

12. Stiprinti ir plėtoti Anykščių krašte gyvenančių ir iš čia išvykusių anykštėnų asmeninius ryšius, atminti ir gaivinti šeimų ir giminių tradicijas, pagarbą ir savitarpio paramą, ugdyti Anykščių bendruomenės pilietiškumą.

13. Burti kitose Lietuvos ir pasaulio vietose gyvenančių anykštėnų, jų vaikų, vaikaičių ir jaunimo sambūrius, klubus, grupes, savo dvasia ir esme pritariančius Pasaulio anykštėnų bendrijos nuostatoms, plėtojančius Bendrijos pradėtus darbus.

14. Skatinti Bendrijos narius ir kitus anykštėnus keistis įvairia informacija, patirtimi, idėjomis, plėtoti glaudesnį bendradarbiavimą kultūros, aplinkosaugos, verslo, socialinės paramos ir kitose srityse.

15. Skatinti tolesnį Anykščių krašto kultūros vyksmą, identifikuoti, saugoti ir populiarinti istorijos, kultūros bei gamtos paveldą, puoselėti Didžiųjų anykštėnų atminimą ir visa tai, kas atskleidžia Anykščių krašto unikalumą ir ugdo jo žmones.

III. BENDRIJOS NARIAI. BENDRIJOS IR JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

16. Bendrija turi teisę rengti visuomeninius projektus, įvairius renginius, organizuoti susirinkimus, piketus, skelbti pareiškimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams, žodžiu ir raštu skleisti informaciją apie savo veiklą, steigti visuomenės informavimo priemones, fondus, užsiimti leidyba ir samdyti asmenis, ne Bendrijos narius, įstatuose numatytai veiklai plėtoti.

17. Bendrija už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu ir lėšomis, bet neatsako už savo narių, o nariai neatsako už Bendrijos prievoles.

18. Bendrijos nariais gali būti pilnamečiai Anykščių krašte gimę, gyvenantys arba gyvenę anykštėnai, o taip pat jų palikuonys, save laikantys anykštėnais ir norintys būti Bendrijos nariais, dalyvauti jos veikloje, siekiantys įgyvendinti Bendrijos tikslus ir pripažįstantys šiuos įstatus.

19. Kolektyviniais Bendrijos nariais gali būti anykštėnų sambūriai, grupės ar klubai – juridiniai asmenys, savarankiškai veikiantys Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Jų nariai šiuo atveju tampa Bendrijos nariais ir gali naudotis visomis Bendrijos nario teisėmis bei turi pareigas Bendrijai.

20. Bendrijos Garbės nariais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, nusipelnę Lietuvai ir Anykščių kraštui, jei Bendrijos valdybos siūlymui suteikti šį vardą pritaria Bendrijos suvažiavimas.

21. Bendrijos nariai turi teisę rinkti ir būti išrinktais į visas kolegialias Bendrijos institucijas, gauti viešąją informaciją apie Bendrijos veiklą.

22. Bendrijos nariai turi teisę dalyvauti Bendrijos suvažiavimuose, valdybos posėdžiuose, teikti pasiūlymus, paklausimus, gauti atsakymus ir dalyvauti Bendrijos veikloje.

23. Bendrijos nariai turi teisę dalyvauti kitose bendrijose ar judėjimuose, jeigu tų institucijų tikslai neprieštarauja Bendrijos tikslams.

24. Bendrijos nariai turi teisę ginčyti teisme Bendrijos suvažiavimų ir Bendrijos valdybos sprendimus.

25. Bendrijos nario pareiga – įgyvendinti Bendrijos tikslus, suvažiavimų patvirtintas programas, valdybos sprendimus, laikytis Bendrijos įstatų ir mokėti pavienio ar kolektyvinio nario mokestį.

IV. BENDRIJOS NARIŲ PRIĖMIMAS IR IŠSTOJIMAS

26. Bendrijos pavieniais ar kolektyviniais nariais gali tapti fiziniai ar juridiniai asmenys, pateikę valdybai prašymą raštu. Valdyba privalo duoti atsakymą per 3 mėnesius.

27. Bendrijos nariai turi teisę išstoti iš Bendrijos, pateikę prašymą raštu valdybai. Tokį prašymą valdyba svarsto ir išsprendžia ne vėliau kaip per 3 mėnesius.

28. Bendrijos suvažiavimas turi teisę pašalinti Bendriją diskredituojančius jos narius. Tokiu atveju nario mokestis ar kitos Bendrijai perduotos, dovanotos lėšos ir turtas negrąžinami.

29. Valdybai pateikus siūlymą, Bendrijos suvažiavimo sprendimu narystė gali būti nutraukiama tiems nariams, kurie daugiau kaip dvejus metus nemoka nario mokesčio.

V. STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

30. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama atskiru dokumentu.

VI. BENDRIJOS VALDYMAS

31. Aukščiausias Bendrijos organas yra visuotinis asociacijos narių susirinkimas – Bendrijos suvažiavimas. Jis šaukiamas ne rečiau kaip kartą per trejus metus. Suvažiavimas ir jo sprendimai yra teisėti, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Bendrijos narių. Suvažiavimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, tik jos įstatų ir likvidavimo klausimais – dviejų trečdalių balsų dauguma. Jei suvažiavimas neįvyksta, nesurinkus kvorumo, įstatymų nustatyta tvarka šaukiamas kitas suvažiavimas. Jo sprendimai bus teisėti, nežiūrint kiek Bendrijos narių jame dalyvautų.

32. Neeilinis Bendrijos suvažiavimas gali būti sušauktas, jei to reikalauja 1/3 Bendrijos narių, valdybos sprendimu ar revizoriaus reikalavimu.

33. Bendrijos suvažiavimas:

33.1. Nustato Bendrijos valdybos narių skaičių ir trejiems metams renka Bendrijos pirmininką, kitus valdybos narius bei revizorių.

33.2. Tvirtina Bendrijos įstatus, esant reikalui, juos keičia arba papildo.

33.3. Išklauso Bendrijos pirmininko ir revizoriaus ataskaitas.

33.4. Tvirtina Bendrijos veiklos programą ir metinę finansinę atskaitomybę.

33.5. Valdybos siūlymu suteikia arba panaikina Bendrijos Garbės narių vardus, šalina Bendrijos narius.

33.6. Nustato pavienio ir kolektyvinio Bendrijos nario stojamojo įnašo ir metinio mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką.

33.7. Svarsto kitus Bendrijos veiklos klausimus, formuoja perspektyvines Bendrijos veiklos kryptis.

33.8. Priima sprendimus dėl stojimo į Lietuvos Respublikos ir tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams.

33.9. Pritarus dviems trečdaliams suvažiavime dalyvaujančių Bendrijos narių, nutraukia Bendrijos veiklą. Tokiu atveju – sudaro Bendrijos likvidavimo komisiją ir ją įgalioja spręsti turto ir organizacinius klausimus.

33.10. Visuotinis narių susirinkimas gali spręsti ir kitus Asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

34. Bendrijos valdyba yra aukščiausia tarp suvažiavimų veikianti Bendrijos valdymo institucija. Bendrijos pirmininkas valdybą kviečia ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau nei pusė jos narių. Visi jos sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Bendrijos pirmininko balsas.

35. Bendrijos valdyba:

35.1. Trejiems metams renka Bendrijos pirmininko pavaduotojus, atsakingą sekretorių, finansininką, iždininką bei kitus reikalingus Bendrijos darbuotojus, esant reikalui, juos perrenka.

35.2 Telkia bendrai veiklai Anykščių rajone, Lietuvoje ir visame pasaulyje gyvenančius anykštėnus, įgyvendina Bendrijos suvažiavimo patvirtintą programą.

35.3. Priima naujus pavienius ir kolektyvinius Bendrijos narius pagal pateiktus prašymus, tvarko narių apskaitą, tenkina jų prašymus išstoti iš Bendrijos.

35.4. Informuoja Bendrijos narius ir visuomenę apie reikšmingiausius sprendimus ir Bendrijos veiklą asmeniškai ir per visuomenės informavimo priemones, esant Bendrijos narių prašymams – supažindina juos su Bendrijos dokumentais.

35.5. Skatina Bendrijos kolektyvinių narių kūrimąsi Lietuvos administraciniuose vienetuose ir užsienio valstybių lietuvių bendruomenėse.

35.6. Sudaro Bendrijos veiklai reikalingas darbo grupes bei komisijas, tvirtina jų programas ir finansavimą.

35.7. Rengia Bendrijos veiklos programos projektą ir teikia jį suvažiavimui.

35.8. Bendrijos suvažiavimui teikia revizoriaus kandidatūrą, o jam pasitraukus iš pareigų, skiria laikinąjį revizorių.

35.9. Priima sprendimą sušaukti eilinį arba neeilinį Bendrijos suvažiavimą, informuoja Bendrijos narius apie jo laiką, vietą ir darbotvarkę, nustato kolektyvinių narių atstovavimo kvotas, suvažiavimui teikia įstatų pakeitimus bei papildymus.

35.10. Rengia siūlymus suvažiavimui suteikti Bendrijos Garbės nario vardą.

35.11. Ieško Bendrijos veiklos rėmėjų ir programų finansavimo šaltinių, rengia ir teikia projektus bei prašymus finansinei paramai gauti, disponuoja finansiniais ištekliais.

35.12. Sudaro Bendrijos Anykščių kolegiją – Anykščių krašte veikiančią instituciją Bendrijos tikslams gimtinėje įgyvendinti.

36. Bendrijos pirmininkas:

36.1. Planuoja Bendrijos veiklą, kartu su valdyba vykdo suvažiavimo nutarimus ir priimtą programą, atsiskaito Bendrijos suvažiavimui.

36.2. Sudaro sandorius su kitomis institucijomis ir atstovauja Bendrijai kitose institucijose.

36.3. Valdybos nustatyta tvarka viešai skelbia informaciją apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Bendrijos ar jos narių veiklai.

36.4. Atsako už Bendrijos finansinės ataskaitos sudarymą ir pateikimą Bendrijos suvažiavimui.

36.4. Bendrijos pirmininkas kartu su Valdyba organizuoja Bendrijos suvažiavimų patvirtintų programų ir projektų įgyvendinimą. Jo pavedimu tai gali atlikti atsakingas sekretorius, kitas įgaliotas asmuo arba Bendrijos Anykščių kolegija.

37. Bendrijos Anykščių kolegija yra Anykščių krašte gyvenančių Bendrijos narių atstovų kolegiali institucija. Kolegija sudaroma trejiems metams ir šaukiama ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Jos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei jos narių.

38 Bendrijos Anykščių kolegija:

38.1. Buria Anykščių rajone gyvenančius anykštėnus Bendrijos programai gimtinėje įgyvendinti.

38.2. Rengia Bendrijos tikslus atitinkančias ir Anykščių bendruomenės pilietiškumą ugdančias metines programas ir jas įgyvendina drauge su rajono savivaldybės bei kitomis institucijomis.

38.3. Anykščių krašte populiarina garsių Lietuvoje ir pasaulyje anykštėnų pasiekimus, rengia susitikimus su jais.

38.4. Teikia pasiūlymus savivaldybei ir kitoms institucijoms Anykščių kultūrinės, socialinės ir ekonominės plėtros klausimais.

38.5. Rengia projektus finansinei ir kitokiai turtinei paramai gauti, disponuoja jiems įgyvendinti gautais turtiniais ir finansiniais ištekliais, rengia ir teikia finansines ataskaitas Bendrijos valdybai.

VII. BENDRIJOS TURTAS IR LĖŠŲ ŠALTINIAI

39. Bendrija turi teisę gauti finansinę paramą ar kitokį turtą iš savivaldybės ir valstybinių institucijų, asociacijų, tarptautinių organizacijų ir fondų, verslo įmonių, akcinių bendrovių bei privačių asmenų ir ta finansine parama laisvai disponuodama plėtoti savo veiklą.

40. Bendrijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai ir kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytai veiklai.

41. Bendrijos pajamų šaltiniai – pavienių ir kolektyvinių narių stojamieji įnašai ir metiniai mokesčiai, jos gaunama kita turtinė ir finansinė parama, Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų tikslinės lėšos Bendrijos projektams įgyvendinti.

VIII. BENDRIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

42. Bendrijos finansinę veiklą periodiškai kontroliuoja ir finansines ataskaitas pateikia revizorius.

43. Apie Bendrijos metų finansinės veiklos patikrinimo rezultatus revizorius informuoja valdybą. Eiliniam Bendrijos suvažiavimui revizorius pateikia 3 metų finansinės veiklos ataskaitą.

44. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už blogą Bendrijos finansinės veiklos kontrolę.

45. Bendrijos veiklos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

IX. BENDRIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

46. Sprendimą dėl Bendrijos filialo ar atstovybės steigimo bei jų veiklos nutraukimo gali priimti tik visuotinis narių susirinkimas.

47. Bendrijos filialai ar atstovybės steigiamos, jų veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kitų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka.

48. Filialų ir atstovybių, kurių veikla buvo nutraukta, turtas ir lėšos atitenka Bendrijai.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Viešieji skelbimai apie Bendrijos veiklą, kai to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

50. Kiti viešieji skelbimai ir bendrijos pranešimai gali būti skelbiami Bendrijos buveinės vietos laikraštyje.

51. Dokumentų ir kitos informacijos apie bendrijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama atskiru dokumentu.

52. Bendrijos veiklos trukmė yra neribota. Sprendimą likviduoti Bendriją gali priimti jos suvažiavimas dviejų trečdalių jame dalyvaujančių Bendrijos narių balsų dauguma.

53. Po Bendrijos likvidavimo likęs turtas panaudojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir likvidacinės komisijos sprendimu Anykščių krašto kultūrinei veiklai organizuoti ar remti.

54. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenumatytais atvejais, politinėms partijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į Bendrijos veiklą ir į jos vidaus reikalus.

Pasaulio anykštėnų bendrijos įstatai pataisyti ir papildyti neeiliniame Bendrijos suvažiavime 2005 m. lapkričio 12 d. Vilniuje.

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas

Antanas Tyla

 
 
    Atgal...