Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau

Pasaulio anykštėnų bendrija  – tai asociacija, telkianti visuose pasaulio kraštuose, Lietuvoje ir gimtinėje gyvenančius anykštėnus bendrai veiklai, kurią apibrėžia ir grindžia savo įstatais.

Bendrija įkurta 1992 m. liepos mėnesį, per Šv. Onos atlaidus, Anykščiuose vykusiame pirmajame pasaulio anykštėnų suvažiavime. (Plačiau apie jį...)

Idėja pakviesti į gimtinę toli nuo jos gyvenimo nublokštus anykštėnus kilo tuomet rajono valdytojo pavaduotoju dirbusiam Juozui Ratautui bei A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui vadovavusiam Vytautui Balčiūnui. Žinia apie rengiamą susibūrimą tėviškėje iš anksto buvo paskelbta užsienio lietuvių spaudoje. (I suvažiavimo afišos)

Šiame suvažiavime buvo priimti pirmieji Bendrijos įstatai, galioję iki 2005 m., išrinkta Bendrijos taryba, Bendrijos prezidentas Vilniaus  anykštėnas profesorius Antanas Tyla ir viceprezidentai profesorius Algirdas Antanas Avižienis iš JAV ir Vilniaus anykštėnas profesorius Algirdas Eduardas Čižas. 

Pirmajame suvažiavime buvo taip pat nuspręsta, kad Bendrijos nariai rinksis Anykščiuose kas ketveri metai, visuomet – paskutinį liepos savaitgalį, per didžiausius Šv. Onos atlaidus.

Artėjant antrajam suvažiavimui, pirmieji iš gyvenančiųjų kituose miestuose ėmė burtis Vilniaus anykštėnai, 1996-ųjų pradžioje susirinko pirmoji iniciatyvinė grupė.

Antrasis pasaulio anykštėnų suvažiavimas buvo surengtas 1996-ųjų vasarą, žinoma, per Onines. Atsiliepę į kvietimą, jame dalyvavo apie 15 anykštėnų iš užsienio, susirinko apie 70 Lietuvoje gyvenančių kraštiečių.

Suvažiavimo posėdyje antrajai kadencijai Bendrijos pirmininku buvo perrinktas A. Tyla. Suvažiavimas priėmė nutarimus pastatyti Anykščiuose paminklą anykštėnams, žuvusiems už laisvę, ir iki kito suvažiavimo išleisti knygą apie XX amžiaus Anykščius. (II suvažiavimo afiša)

Trečiajame suvažiavime 2000 metais pasaulio anykštėnams buvo pateiktas istorinis leidinys „Anykščiai XX amžiuje“. (III suvažiavimo programa)

Šio suvažiavimo svečiai buvo Emilija Karosienė iš Kanados, Ona Rušėnienė ir vyskupas Antanas Paulius Baltakis iš JAV, Povilas Virbickas iš Anglijos. Suvažiavimo metu Anykščiuose buvo surengtos Vilniaus anykštėnų Juozo Polio, Vytauto Janulio ir kitų menininkų fotoparodos, bendra 15 profesionalių dailininkų, kilusių iš Anykščių krašto, darbų paroda. (III suvažiavimo afišos)

2001 m. gruodžio 12 d. buvo įsteigtas Vilniaus anykštėnų sambūris – asociacija, vienijanti Vilniuje ir Vilniaus krašte gyvenančius, dirbančius ar studijuojančius anykštėnus. Sambūris kasmet rengia valstybės švenčių minėjimus, tęsia Vilniaus anykštėnų Atvelykių kasmetinę tradiciją, yra Vilniaus aukštaičių gegužinės  iniciatorius ir organizatorius. Sambūris turi savo emblemą ir vėliavą. Vilniaus anykštėnų sambūriui vadovavo pirmininkai: 2001–2003 m. – jo steigimo iniciatorius Vytautas Duknauskas, 2003–2005 m. – Antanas Gudelis, 2005–2014 m. – Rita Virbalienė. Dabar Vilniaus anykštėnų sambūriui vadovauja taryba ir jos pirmininkė Regina Smetonaitė (nuo 2016 m.).

Ketvirtasis suvažiavimas 2004-ųjų liepą nusprendė pakeisti Bendrijos įstatus ir nuo šiol rengti anykštėnų suvažiavimus gimtajame krašte ne kas ketveri, o kas treji metai.

Ketvirtojo suvažiavimo svečiai Anykščiuose jau rado anykštėno skulptoriaus Vlado Vildžiūno sukurtą paminklą Laisvei, pastatytą A. Baranausko aikštėje.

Šiame suvažiavime buvo išrinkta nauja Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba. Ilgiausią kelią į šį suvažiavimą teko įveikti iš Baltimorės (JAV) į jį atvykusiam anykštėnui Julijonui Kęstučiui Laskauskui. Suvažiavimo metu pristatytos trys anykštėnų knygos: Mildos Telksnytės ir Vyganto Račkaičio biografinė apybraiža apie Liudviką Didžiulienę-Žmoną „Kaip lašas mariose“, Rimanto Vanago pasakojimai apie prieškario Anykščius ir anykštėnus „Žmonės mylėjo žmones“ ir Jono Junevičiaus meninės fotografijos albumas „Anykščių idilės“. Kompozitorius Antanas Paulavičius šiai progai sukūrė Šv. mišias, kurios buvo atliktos Anykščių bažnyčioje.

2005-ųjų vasarą, irgi per Onines, Anykščių Šv. Mato bažnyčioje buvo iškilmingai pašventinta ir virš Anykščių iškelta Pasaulio anykštėnų bendrijos vėliava.

Bendrijos simbolį išsiuvinėjo meistrė Vilniaus anykštėnė Jadvyga Gervytė-Tvarijonavičienė. Šventės proga bažnyčioje pirmą kartą nuskambėjo kompozitoriaus Felikso Bajoro kūrinys „Po šituo stogu“, kurį atliko Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (vadovas Donatas Katkus), choras „Aidija“ ir mušamųjų grupė. 

Lietuvoje ėmęs galioti Asociacijų įstatymas paskatino Bendriją rengti naujus įstatus ir iš visuomeninės organizacijos persitvarkyti į asociaciją. Tai buvo padaryta neeiliniame Bendrijos suvažiavime Vilniuje 2005 m. lapkričio 12 d.

Esminė permaina Bendrijos veikloje, įsigaliojusi pagal naujuosius įstatus, yra narystė šioje anykštėnų organizacijoje, grindžiama abipusiais įsipareigojimais.

Šiuose įstatuose buvo įteisinta Bendrijos Anykščių kolegija – Bendrijos valdybos sudaryta Anykščių krašte gyvenančių Bendrijos narių atstovų kolegiali institucija. 2005 m. ją subūrė ir jos veiklą daugiau kaip dvejus metus koordinavo Bendrijos atsakingoji sekretorė Bronė Lukaitienė.

Suformuota ir pradėjusi savo veiklą dar 2005-ųjų pradžioje, Anykščių kolegija periodiškai kviečia anykštėnus į viešuosius renginius, pristatydama ryšius tarp svetur gyvenančių ir gimtajame krašte likusių Anykščių krašto vaikų.

2005 m. kovo–gegužės mėnesiais Bendrijos Anykščių kolegija surengė socialinę akciją Anykštėnų gerumo dienos“.

Šiuo bendruomeniniu renginiu buvo siekiama, kad tą pavasarį Anykščiuose neliktų vienišų ir pamirštų žmonių. Apie 70 miesto bendruomenės narių, kuriuos pastebėjo ir nurodė jų kaimynai ar pažįstami, sulaukė kitų anykštėnų materialinės paramos ar organizacinės pagalbos ir taip išsprendė nors dalį savo socialinių problemų.  

2006 m. balandžio 28 d. Bendrijos Anykščių kolegija pakvietė vietinius ir kitur gyvenančius anykštėnus pareikšti savo nuomonę apie krašto centrą Anykščius forume „Anykščiai ir anykštėnai“.

Savo nuomonę, idėjas ir siūlymus anykštėnai pateikė, atsakydami į anketų klausimus, dalyvaudami diskusijose. Forumo dalyvių mintys buvo apibendrintos trijuose dokumentuose: Deklaracijoje, Rezoliucijoje ir Kreipimesi į Anykščių bendruomenę.

2006 m. liepos mėnesį Bendrijos Anykščių kolegijos iniciatyva, parėmus Anykščių rajono savivaldybei, startavo Pasaulio anykštėnų bendrijos interneto svetainė, suteikianti naujų bendravimo ir keitimosi informacija galimybių visiems anykštėnams, kur tik jie begyventų.

2007 m. liepos 26–29 dienomis Anykščiuose įvyko penktasis, jubiliejinis, pasaulio anykštėnų suvažiavimas. Jo metu buvo išrinkta nauja Bendrijos valdyba, Bendrijos pirmininku penktajai kadencijai perrinktas Antanas Tyla.

Suvažiavimo proga Anykščiuose buvo išleistas ir išplatintas nemokamas rajono savivaldybės ir Bendrijos laikraštis „Anykščių garsas“, suvažiavimo dalyviai miesto parke pasodino penkis ąžuoliukus, tęsdami Pasaulio anykštėnų ąžuolyno idėją.

Suvažiavime buvo priimtos Bendrijos veiklos kryptys 2007-2010 metais bei Kreipimasis į anykštėnus, raginantis rengtis Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui. Suvažiavimo metu buvo pasirašyta Anykščių rajono savivaldybės ir Pasaulio anykštėnų bendrijos bendradarbiavimo sutartis.

Vykdant šio suvažiavimo nutarimus, nuo 2008 m. sausio pradėtas leisti Pasaulio anykštėnų bendrijos mėnraštis „Pasaulio anykštėnas“ (redaktorius – rašytojas Rimantas Vanagas). Jis pasirodydavo paskutinėmis kiekvieno mėnesio dienomis, buvo platinamas Anykščiuose, per anykštėnų bendruomenes, asmeniškai bei elektroniniu formatu.

2010 m. liepos 22–25 dienomis Anykščiuose surengtas Pasaulio anykštėnų VI suvažiavimas ir Miesto šventė „Su Šventąja širdy“.

Bendrijos suvažiavimo posėdyje buvo pritarta 2007 m. atnaujintos veiklos tęstinumui – patvirtintos Bendrijos veiklos kryptys 2010-2013 metais bei pratęsti atnaujintos Bendrijos valdybos įgaliojimai kitai kadencijai. Bendrijos pirmininku šeštajai kadencijai išrinktas Antanas Tyla.

Suvažiavime Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliais buvo apdovanoti Kanadoje gyvenantis anykštėnas prelatas Jonas Staškevičius, vienas pirmųjų Bendrijos vadovų mokslininkas Algirdas Antanas Avižienis bei verslininkai, įvairiapuse veikla aktyviausiai skatinę ir rėmę „Pasaulio anykštėno“ leidybą, Petras Kalibatas ir Darius Gudelis. Pagal Bendrijos įstatus už nuopelnus organizacijai suvažiavimas suteikė Bendrijos Garbės nario vardus Antanui Tylai, Algirdui Antanui Avižieniui, Algirdui Eduardui Čižui, Vilniaus anykštėnų sambūrio vadovei Ritai Virbalienei, Vytautui Galvonui, Petrui Kalibatui ir Dariui Gudeliui.

Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingajam sekretoriui rašytojui Rimantui Vanagui pasitraukus į kūrybinę veiklą, 2011–2012 m. Bendrijos atsakingąja sekretore dirbo menotyros dr. Jolanta Zabulytė, 2013–2017 m. šias pareigas ėjo Judita Skačkauskienė.

Nuo 2011 m. pavasario vietoj trejus metus ėjusio mėnraščio „Pasaulio anykštėnas“ Bendrija leido pusmetinį kultūros istorijos ir visuomenės raidos almanachą „Pasaulio anykštėnas“ (redaktorius – Tautvydas Kontrimavičius), 2011–2013 m. buvo išleisti šeši 120 psl. apimties leidiniai.

2012 m. kovo 26 d. buvo įsteigta Kauno anykštėnų draugija – asociacija, vienijanti Kaune ir Kauno krašte gyvenančius, dirbančius ar studijuojančius anykštėnus. Draugija pasižymėjo jaunimo kultūrinio ir patriotinio ugdymo tradicijomis, būrėsi kolektyviai pristatydama savo narių veiklą Kaune ir kitose šalies vietose. Draugija turėjo savo emblemą ir atminimo medalį. Kauno anykštėnų draugijai 2012–2016 m. vadovavo Arūnas Strumskis, 2016–2022 m. jos pirmininkė buvo Jolanta Zabulytė. Nuo 2022 m. birželio draugija apsisprendė organizuotos veiklos nebetęsti.

VII Pasaulio anykštėnų suvažiavimas „Buvom. Esam. BŪSMA!“ įvyko 2013 metais liepos 26–28 dienomis. Jo metu dar vienai, jau septintajai kadencijai Bendrijos pirmininku buvo išrinktas prof. Antanas Tyla.

Ruošdamasi šiam suvažiavimui, Pasaulio anykštėnų bendrija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Anykščių rajono savivaldybe, kuria sutarė paskelbti 2013-uosius metus Pasaulio anykštėnų metais. Bendrijos valdyba patvirtino naują Bendrijos Anykščių kolegijos sudėtį ir sutarė dėl nuolatinės partnerystės su Anykščių koplyčia – Pasaulio anykštėnų kūrybos centru.

Suvažiavime buvo išrinkta nauja 2013–2016 metų kadencijos Bendrijos valdyba ir nuspręsta, kad svarbiausias Bendrijos tikslas artimiausius trejus metus bus įgyvendinti sutartyje su Savivaldybe prisiimtus įsipareigojimus. Suvažiavimo dienomis Anykščiuose atidarytos dailininkų Domicelės Tarabildienės ir Vlado Vildžiūno kūrybos, Jono Junevičiaus ir Irenos Andrukaitienės fotografijos parodos, 40 Anykščių krašto dailininkų vieno kūrinio paroda, atidengtas skulptoriaus Antano Žukausko sukurtas Šventųjų vartų paminklas XIX a. Anykščių kapinėse.

Nuo 2013 m. liepos duris atvėrė Pasaulio anykštėnų namai, kuriems patalpas savo vaikystės namuose (Vilniaus g. 41, Anykščiai) suteikė labdaros ir paramos fondo steigėjai Aldona Avižienytė-Venckūnienė ir Algirdas Antanas Avižienis.

Nuo 2014 m. sausio Bendrija toliau leidžia mėnraštį „Pasaulio anykštėnas“ – laikraštį ir elektroninį jo variantą.

Pasaulio anykštėnų VIII suvažiavimas "Po gimtinės laja" įvyko 2016 m. liepos 22–24 dienomis. Jame buvo iškilmingai ir pagarbiai atsisveikinta su septintąją kadenciją baigusiu Bendrijos pirmininku prof. Antanu Tyla, šiose pareigose jo siūlymu jį pakeitė ir naujuoju Bendrijos  pirmininku nuo 2016 m. tapo prof. Tomas Ladiga.

Suvažiavime buvo išrinkta nauja 2016–2019 m. Bendrijos valdyba, o kaip svarbiausias artimiausio laikotarpio tikslas įvardinta Bendrijos akcija "Profesionalaus meno kūriniai gimtinei". Suvažiavimo posėdyje Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės nario vardai suteikti aktyviausiems visuomenininkams Bronei Lukaitienei ir Rimantui Vanagui bei prelatui Jonui Staškevičiui, Bendrijos  medaliais apdovanoti Vygandas Račkaitis, Arūnas Strumskis ir Vilniaus anykštėnas verslininkas Romas Katinas. Asmeninėmis dovanomis – Loretos Uzdraitės meno kūriniais su padėkomis – apdovanoti Antanas Tyla, Bronė Lukaitienė, Rimantas Vanagas ir Algirdas A. Avižienis.

Suvažiavimo dienomis Anykščiuose veikė Jono Junevičiaus ir kitų fotoparoda „Anykščiai pro laiko langus“, Romualdo Inčirausko ir jo dukters Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės kūrybos parodos, pristatytos naujos anykštėnų knygos: Bendrijos parengtas ir išleistas Antano Tylos straipsnių rinkinys „Apie Anykščius ir anykštėnus“ bei Rimanto ir Nerijaus Vanagų biografinių apybraižų rinkinys „Anykščių fenomenas“.

Anykščių koplyčią – Pasaulio anykštėnų kūrybos centrą paženklino memorialinė lenta kaip padėkos ženklas vieno seniausių Anykščių miesto pastatų statytojams Burbiškio dvaro savininkams Anuprui ir Filipinai Venclovavičiams (autorė – metalo dailininkė Jurgita Bugailiškienė).

Bendrijos valdyba sudarė naują Anykščių kolegiją. Nuo 2017 m. lapkričio iki 2018 m. rugsėjo Bendrijos atsakingosios sekretorės pareigas ėjo Monika Peldavičiūtė, nuo 2018 m. spalio Bendrijos veiklos koordinatorė yra Justė Lotyš, 2020–2022 m. ją laikinai pavadavo Simona Ševčenkaitė. 2023 m. nuo balandžio iki liepos Pasaulio anykštėnų bendrijos veiklą koordinavo Pasaulio anykštėnų kūrybos centro kuratorė Raminta Kalinauskaitė. Nuo 2023 m. rugpjūčio šias pareigas eina Živilė Kairytė-Andrišiūnė.

Pasaulio anykštėnų IX suvažiavimas „Anykščiai. Čia žmonės kuria“ įvyko 2019 m. liepos 26–28 dienomis (plačiau apie jo programą...).

Suvažiavimo ir miesto šventės dienomis naujas knygas pristatė anykštėnai Rimantas P. Vanagas, Mindaugas Nefas ir Norbertas Černiauskas, surengta Pasaulio anykštėnų suvažiavimų istoriją atspindinti fotometraštininko Jono Junevičiaus nuotraukų paroda „Akimirkos“, prie Koplyčios pastatyta moderni kompozicija MES su daugiau kaip 500 anykštėnų veidų atvaizdais (autorė – dizainerė Morta Tursė).

Keturi anykštėnai, palikę ryškiausių savo veiklos pėdsakų, buvo apdovanoti Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliais: menininkas Romualdas Inčirauskas, mecenatas Albinas Šližys, Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmininkė Regina Smetonaitė ir Anykščių krašto garbės ambasadorius Ukrainoje Virginijus Strolia.

Suvažiavimo posėdyje Anykščių kultūros centre antrajai kadencijai perrinktas Bendrijos pirmininkas Tomas Ladiga, išrinkta nauja Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba, kurioje dirbs 16 anykštėnų. Suvažiavimas patvirtino Bendrijos veiklos kryptis 2019–2022 metams. Suvažiavimo dalyviams savo anykštėniškąją kilmę ir muzikinius talentus pristatė muzikė Indrė Stakvilė-Ehrhardt.

Nuo 2019 m. spalio sudaryta ir savo veiklą pradėjo nauja Pasaulio anykštėnų bendrijos kolegija. Šiuo metu Pasaulio anykštėnų bendrija vykdo akciją „Susiskaičiuokim!“ ir kviečia anykštėnus visame pasaulyje pasižymėti save interaktyviame žemėlapyje: https://www.anykstenai.lt/susiskaiciuokim/ 2022 m. birželio 1 d. duomenimis, akcijoje dalyvavo 438 anykštėnai iš 65 vietovių 25-iose šalyse.

Jubiliejinis, dešimtasis, Pasaulio anykštėnų suvažiavimas įvyko Anykščiuose 2022 m. liepos 22–24 dienomis, per Miesto šventę „Laimės žiburio miesto švytėjimas“ (plačiau apie suvažiavimo ir šventinių renginių programą...).

Šventinėmis dienomis pristatytas šia proga Pasaulio anykštėnų bendrijos išleistas Jono Junevičiaus ir Rimanto P. Vanago jubiliejinis albumas „Pasaulio Anykščiai“, surengtas Anykščių forumas gyvai „Tapatybė ir ateitis“ bei anykštėnų sueiga „Sudainuokime Anykščius“, įvairiose miesto erdvėse koncertavo talentingosios anykštėnės Paulina Dūmanaitė ir Milda Daunoraitė, Anykščių marčia pirmąkart tituluota Justė Arlauskaitė-Jazzu.

Suvažiavimas suteikė Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės nario vardą Vilniaus anykštėnų sambūrio iniciatoriui ir pirmajam pirmininkui verslininkui Vytautui Duknauskui. Bendrijos medaliais buvo apdovanoti: ilgametė Bendrijos valdybos narė ir finansininkė Rita Babelienė, Bendrijos meno projektų organizatorė Dalia Tarandaitė, verslininkas mecenatas Algimantas Čaplinskas, Bendrijos veiklų fotometraštininkas Jonas Junevičius ir Anykščių krašto kultūros iniciatyvų autorius Vytautas Balčiūnas.

Suvažiavimo posėdyje Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre trečiajai kadencijai perrinktas Bendrijos pirmininkas Tomas Ladiga, išrinkta nauja Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba, kurioje dirbs 8 anykštėnai. Posėdžio metu Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius ir Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Tomas Ladiga pasirašė Anykščių urbanistinį memorandumą, išreiškiantį bendrą siekį transformuoti Anykščius į kultūrinį kurortą.

Kitas eilinis Pasaulio anykštėnų suvažiavimas vyks Anykščiuose 2025 m. liepos pabaigoje.

 
 
    Atgal...