Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2013-10-12   Pro memoria. Švietėjas ir visuomenininkas Kęstutis Laskauskas
 
 

Lietuvą pasiekė žinia, kad 2013 m. spalio 7-osios rytą Baltimorėje (JAV), eidamas 91-uosius metus, mirė JAV lietuvių visuomenininkas ir švietėjas, ilgametis radijo laidų vedėjas Julijonas Kęstutis LASKAUSKAS (1922–2013).

A+A Laima Ruigienė ir Kęstutis Laskauskas.

Anykščiuose gimęs ir užaugęs daktaro ir visuomenininko Adomo Laskausko vienturtis sūnus vaikystėje ir iki gilios senatvės buvo rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko dukters Laimos Žukauskaitės-Ruigienės bičiulis. Jų bendrystę ir išėjimą į Amžinybę vienas paskui kitą primins tik paskutiniojo susitikimo gimtuosiuose Anykščiuose nuotrauka...

Šią liūdną žinią išplatinęs JAV lietuvių laikraštis ir interneto tinklalapis "Draugas" rašo:

"2013 m. spalio 7 d. Amžinybėn iškeliavo Julijonas Kęstutis Laskauskas, a. a. Valerijos Laskauskas vyras, palikęs mylimus vaikus: dukras Oną Beares su vyru Raymond bei Reginą Sajauskas ir sūnų Romą Laskauską; anūkus – Valerija Ford, Raymond K. Beares, Cecelia ir Zachary Laskauskas bei Todd ir Julija Sajauskas, o taip pat – keturis proanūkius.

A. a. Julijonas buvo pašarvotas Hubbard Funeral Home, Inc., 4107 Wilkens Ave., Baltimore, MD. Atsisveikinimas su velioniu vyko ketvirtadienį, spalio 10 d. nuo 2 val. p. p.  iki 4 val. p. p. ir nuo 6 val. v. iki 8 val. v.  Krikščioniškos laidojimo apeigos buvo surengtos penktadienį, spalio 11 d., 10 val. r. Šv. Alfonso katalikų bažnyčioje, 114 West Saratoga St., Baltimore, MD. Po šv. Mišių a. a. Julijonas palaidotas Loudon Park kapinėse.

Prašome prisiminti velionį savo maldose. Aukas velionio atminimui prašome skirti Baltimore Lithuanian American Community, 851 Hollins Street, Baltimore, MD 21201."

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...