Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2022-12-18   Pro memoria. Kunigas jubiliatas Albinas Pipiras
 
 

2022 m. gruodžio 17 d. Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose, eidamas devyniasdešimt aštuntuosius savo gyvenimo metus, mirė kunigas jubiliatas Albinas PIPIRAS (1925–2022).

A+A Albinas Pipiras

Velionis buvo gimęs 1925 m. sausio 1 d. Justino ir Angelės Pipirų šeimoje Želtiškių kaime, Skiemonių parapijoje. Mokslus jis pradėjo eiti Skiemonių pradžios mokykloje, o vėliau mokėsi Utenos gimnazijoje, kur 1942 m. įgijo vidurinį išsilavinimą. 1942 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kur jo studijos ir formacija tęsėsi iki 1950 m. 1949 m. rugsėjo 23 dieną vyskupo Kazimiero Paltaroko buvo pašventintas subdiakonu, o tų pačių metų rugsėjo 25 dieną buvo suteikti kunigystės šventimai Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Kunigiškai tarnystei buvo paskirtas į šias parapijas:

1950 05 30 – 1951 07 01 Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos vikaru;

1951 07 01 – 1956 10 12 Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru;

1956 10 12 – 1957 01 15 Pelaniškių-Medeikių bažnyčios administratoriumi;

1957 01 15 – 1959 04 11 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru;

1959 04 11 – 1964 04 10 Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos administratoriumi;

1964 04 10 – 2006 08 01 Pušaloto Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebonu;

1984 09 15 – 1997 08 05 Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos administratoriumi;

1994 04 06 – 1994 07 29 Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos administratoriumi;

2006 08 01 – 2009 06 30 Pušaloto Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos altaristu;

2009 06 30 – 2011 09 01 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos altaristu;

Nuo 2011 09 01 Pušaloto Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos rezidentu.

Kun. Albinas buvo charakterizuojamas kaip pareigingas, taktiškas, uolus ir nuoširdaus pamaldumo žmogus. Jį tokį tikintieji prisiminė visais jo kunigystės metais, kurių beveik šeši dešimtmečiai prabėgo Pušaloto parapijoje, kur žmonių buvo mylimas ir gerbiamas.

Didelį uolumą kun. Albinas parodė pastoraciniame darbe, prisidėjo prie nemažo būrio kunigiškų pašaukimų. Taip pat reikšmingus darbus atliko atnaujinant parapijos pastatus, pastatė ne vieną paminklą ir koplytstulpį, skirtus ypatingiems įvykiams atminti. Kun. Albinas išgarsino Pušaloto bažnyčią ir savo sukonstruotu Betliejumi, kurį sudarė daugiau kaip šimtas miniatiūrinių skulptūrėlių, dalis jų turėjo mechanizmus. Savo laiku žmonės į Pušalotą pamatyti Betliejaus atvažiuodavo iš įvairių Lietuvos vietovių.

Kun. Albinas labai mylėjo Pušaloto kraštą, buvo prie jo prisirišęs, mėgo bendrauti, palaikė bičiuliškus ryšius su daugeliu žmonių net ir sulaukęs gilios senatvės.

Prieš trejus metų, minėdamas kunigystės 70-metį, jubiliatas ant atminimo paveikslėlio rašė: „Pasilik sumanimi, Viešpatie! Jau vakaras arti, diena jau besibaigianti“. Tegul už viso gyvenimo siekį vykdyti Dievo valią, suteikia Viešpats kun. Albinui savo artumą ir šviesą.

Kun. jubil. Albino Pipiro kūnas bus pašarvotas gruodžio 18 d. (sekmadienį) Pušaloto Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 20 d. (antradienį) 11.00 val. Po Šv. Mišių, velionis bus išlydėtas į gimtųjų Skiemonių kapines, kur bus palaidotas prie savo tėvų.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie!

Panevėžio vyskupijos kurija

 
 
    Atgal...