Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-01-04   Prasideda nacionalinis konkursas „Mano žodynas“
 
 

NACIONALINIO KONKURSO „Mano žodynas“ NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Lietuvių kalbos instituto
2011 m. gruodžio 19 d. potvarkiu nr. 15

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.

2. Konkurso organizatoriai: Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinys, Leksikografijos centras ir Anykščių rajono savivaldybė.

3. Konkurso tikslai:

3.1. Skatinti visuomenės domėjimąsi lietuvių kalba, jos leksika, tarmių žodynais.

3.2. Ugdyti filologinę kultūrą, stiprinti tautinį identitetą ir sąmoningumą.

3.2. Lavinti kūrybingumą, plėtoti analitinius ir raiškos gebėjimus.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

4. Konkurse gali dalyvauti moksleiviai ir suaugusieji.

5. Skiriamos trys konkurso dalyvių grupės: 5-8 klasių moksleiviai, 9-12 klasių moksleiviai ir suaugusieji.

6. Konkursas vyksta iki 2012 m. kovo 31 d. Visi konkurso dalyviai siunčia savo darbus paštu arba pristato adresu: Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinys, konkursui „Mano žodynas“, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva.

6.1.  Konkurso vertinimo komisija atrenka po 3 geriausius kiekvienos dalyvių grupės darbus. Rezultatai paskelbiami 2012 m. gegužės 2 d. Lietuvių kalbos instituto interneto svetainėje www.lki.lt, Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt ir Lietuvos kultūros sostinei skirtoje interneto svetainėje www.manotinklas.lt.

6.2. Konkurso nugalėtojai 2012 m. gegužės 10-11 dienomis bus kviečiami į tarptautinę mokslinę konferenciją „Konstantinas Sirvydas – lietuvių leksikografijos pradininkas“, kurios metu bus apdovanoti prizais. Konferencijoje bus pristatyti geriausi konkurso darbai.

III. REIKALAVIMAI

7. Konkurse priimami ir vertinami vienakalbiai aiškinamieji įvairių tipų lietuvių kalbos žodynai: bendrinės kalbos, tarminiai (išsamieji ir diferenciniai, įvairių teminių grupių, pvz.: augalų, grybų, žuvų ir kt. vardų, amatų, drabužių, valgių, įrankių ir kt. pavadinimų), specialieji (žargono, klaidų, skolinių, naujažodžių, rašytojų kalbos, sinonimų, frazeologijos, tikrinių žodžių, pvz.: vietovardžių, vandenvardžių, pravardžių, zoonimų ir kt.), istoriniai ir kitokie.

7.1. Žodyną turi sudaryti įvadas ir žodynas.

7.1.1. Įvade būtinai turi būti nurodytas antraštinių žodžių skaičius, iš kur jie, kaip, kuriais metais rinkti, kokio tipo žodynas ir kita svarbi su pateikiamu konkursui žodynu susijusi informacija.

7.1.2. Žodyne kiekvienas antraštinis žodis turi būti paryškintas ir pateikiamas naujoje eilutėje. Antraštinio žodžio turi būti pateikiama pagrindinė forma (daiktavardžių, būdvardžių, skaitvardžių, įvardžių – vardininko linksnis; veiksmažodžių – bendratis, esamojo ir būtojo laiko trečiųjų asmenų formos). Po antraštinio žodžio kabutėse turi būti nurodoma žodžio reikšmė. Jei žodis turi ne vieną reikšmę, tai jos numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Po žodžio aiškinimo, jeigu yra, kursyvu pateikiama vartojimo pavyzdžių (tarmės pavyzdžiai gali būti užrašyti bendrinei kalbai įprastais rašybos ženklais arba specialiais tarmių rašmenimis).

8. Konkurse dalyvauja tik aiškiai, įskaitomai ranka rašyti arba spausdinti žodynai. Žodynai turi būti įrišti ar susegti, sunumeruotais puslapiais.

9. Darbo antraštėje (žodyno viršelyje) būtinai nurodomas darbo autoriaus pilnas vardas, pavardė, klasė, mokinį konsultavusio mokytojo (ar kito žmogaus) vardas, pavardė, mokykla, kuriai moksleivis atstovauja, jo arba mokytojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Kiti dalyviai užrašo vardą, pavardę, amžių, atstovaujamą instituciją arba gyvenamąją vietą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

10. Žodynai privalo būti tik originalūs (neperkelti iš interneto ar kitų šaltinių). Gali būti naudojamos ir nuotraukos (nurodant, iš kur jos paimtos).

11. Konkurso dalyvis pateikia tik vieną darbą.

IV. VERTINIMO KRITERIJAI

12. Konkurso vertinimo komisija, vertindama darbus, atsižvelgia į:

12.1. darbo išsamumą, moksliškumą (minčių dėstymo nuoseklumą, sistemingumą);

12.2. kūrybiškumą (temos pasirinkimo / pateikimo išradingumą ir išraiškos originalumą);

12.3. teksto autentiškumą, kalbos taisyklingumą.

13. Komisija nevertins darbo, jeigu:

13.1. nesilaikoma darbo atlikimo ir apiforminimo taisyklių, pateiktų konkurso nuostatų III skirsnyje;

13.2. bus rasta kitų darbų plagijavimo ar kopijavimo iš interneto ir iš kitų šaltinių požymių.

14. Komisija savo nuožiūra greta geriausių darbų išrinks ir vieną originaliausią darbą.

15. Kiekvieną darbą komisija vertins atskirai, neatsižvelgdama į tai, ar tai individualus, ar kolektyvinis darbas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama tinklalapiuose www.lki.lt, www.anyksciai.lt ir www.manotinklas.lt.

17. Darbai autoriams negrąžinami. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus publikuoti ir naudoti reklamos tikslais.

18. Iškilus klausimų konkurso dalyviai gali kreiptis į Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinį tel.  (8 5) 263 81 12, el. paštu manozodynas@lki.lt.

 
 
    Atgal...