Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-04-26   Pro memoria. Gydytojas Kazimieras Šukys
 
 

2012 m. balandžio 14 d., sulaukęs 89 metų, Provenos Šv. Marijos ligoninėje Kankakyje (Ilinojaus valstija, JAV) mirė gydytojas ir visuomenininkas Kazimieras A. ŠUKYS (1923-2012).

Nekrologe, kurį pateikė JAV lietuvių laikraštis "Draugas", rašoma:

A+A Kazimieras Šukys"Dr. Kazimieras A. Šukys gimė 1923 m. kovo 3 d. Juozo ir Agotos Mikalajūnaitės Šukių šeimoje, Meldučių kaime, Debeikių valsčiuje, Utenos apskrityje, Lietuvoje. Dr. Kazimieras A. Šukys turėjo keturis brolius Antaną, Juozą, Balį ir Joną, tris seseris Oną, Zosę ir Eleną. Visi broliai ir dvi seserys yra mirę Lietuvoje, išskyrus dr. Eleną Deckys, su kuria kartu atvyko į JAV. Dr. Elena Deckys gyvena Indian Head Park, Illinois.

Dr. Kazimieras A. Šukys baigė Utenos gimnaziją 1941 metais. Medicinos studijas pradėjo Vilniaus universitete ir dėl karo sąlygų jas teko baigti Ludwig-Maximillian universitete Muenchen, Vokietijoje 1949 metais. 1949 m. kovo 18 d. vedė Genovaitę Domeikaitę iš Lietuvos, kuri mirė 1998 m. rugpjūčio 27 d. Kankakee, Illinois. Dr. Kazimieras A. Šukys atvyko į JAV 1949 metais ir nuo 1950 m. iki 1955 m. atliko Internship ir rezidentūrą vidaus ir plaučių ligų srityse, Rochester, New York ligoninėse. 1954 m. išlaikė Illinois valstybinius egzaminus ir gavo praktikos licenciją. Nuo 1955-1958 m. buvo vyriausias Tuberkuliozės kontrolės gydytojas Manteno valstybinėje ligoninėje, Illinois. Po to atidarė savo privatų kabinetą Bradley, Illinois ir 1969 m. tapo „Fellow of American Academy of Family Physicians”.

Dr. Kazimieras A. Šukys priklausė St. Mary’s Hospital ir Riverside Medical Center Hospital, Kankakee, Illinois, buvo American Medical Association, Illinois Medical Association, Kankakee County Medical Society, American Academy of Family Physicians, Lietuvių Gydytojų draugijos narys, priklausė ateitininkams, buvo Lietuvių Fondo, Jaunimo centro ir kitų lietuviškų organizacijų rėmėjas.

Dr. Kazimieras A. Šukys su pirmąja žmona Genovaite užaugino tris vaikus: Irutę, Danutę ir Raimondą. Irutė Z. yra ištekėjusi už Donald A. McGovern ir gyvena Los Altos, California; Danutė K. yra ištekėjusi už Jeffrey E. Browne ir gyvena Oldsmar, Florida, Raimondas P. yra vedęs Amy J. Powell ir jie gyvena Orinda, California.

Dr. Kazimieras A. Šukys turėjo aštuonis anūkus: Kristina McGovern Tenenbaum iš New York, NY; Genevieve McGovern iš San Francisco, CA; Nicholas Browne iš Raleigh, NC; Alexandra Browne Sweeney iš Denver, CO; Jordan Browne iš New York, NY; Cameron Browne iš Gainesville, FL; Benjamin Sukys iš Seattle, WA; Alexander Sukys iš Orinda, CA.

Dr. Kazimieras A. Šukys 1999 m. gruodžio 29 d. vedė antrą žmoną Dalią Lapinskaitę iš Lietuvos, Panevėžio miesto. Šioje šeimoje jis turėjo dvi podukras: Sandrą ir Inetą. Sandra yra ištekėjusi už Tado Peleckio ir gyvena Lockport, Illinois. Ineta studijuoja Lewis universitete, Illinois. Dr. Kazimieras A. Šukys buvo labai gerbiamas, mylimas ir visapusiškai viskuo besidomintis žmogus. Jis mėgo bendrauti, juokauti, o ypatingai žaisti lauko tenisą bei šachmatais. Tiek daug gražių praleistų akimirkų kartu, tiek daug dalintasi džiaugsmu, dalinti patarimai duoti iš širdies, dar ilgą amžių mus visus lydės."

Balandžio 21 d. po Šv. Mišių Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte (Ilinojaus valstija), a. a. Kazimieras A. Šukys buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...